Hoofdstuk IIIa. (Bor Bijlage II)

Categorieën gevallen waarin voor activiteiten met betrekking tot
een beschermd monument geen omgevingsvergunning is vereist

Artikel 3a
Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f,
van de wet is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op:
1. gewoon onderhoud als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, voor zover ook materiaalsoort en
kleur niet wijzigen, en bij een tuin, park of andere aanleg, de aanleg niet wijzigt, of
2. een activiteit die uitsluitend leidt tot inpandige veranderingen van een onderdeel van het
monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen
Artikel 4a
1. Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van toepassing op een activiteit
die plaatsvindt in, aan, op of bij een beschermd monument als bedoeld in artikel 1, onder d,
van de Monumentenwet 1988, een monument waarop artikel 5 van die wet van toepassing
is, een krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument dan
wel een monument waarop, voordat het is aangewezen, een zodanige verordening van
overeenkomstige toepassing is, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in:
a. artikel 2, onderdelen 1 en 2, of
b. artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3, onderdelen 4 tot en met 8:
1°. in, aan of op een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van
monumentenzorg geen waarde heeft, of
2°. bij een monument.
2. Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van toepassing op een activiteit
die plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, voor zover het een activiteit betreft
als bedoeld in:
a. artikel 2, onderdelen 1 en 2, of
b. artikel 2, onderdelen 3 tot en met 21, of artikel 3 voor zover het betreft:
1°. inpandige veranderingen,
2°. een verandering van een achtergevel of achterdakvlak, mits die gevel of dat dakvlak niet
naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd,
3°. een bouwwerk op erf aan de achterkant van een hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel
uitmaakt van het erf aan de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar toegankelijk
gebied is gekeerd, of
4°. een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn van openbaar toegankelijk gebied.