Procedure van een bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document dat met grote zorgvuldigheid moet worden opgesteld en vastgesteld. Dit gebeurt dan ook niet in één x, maar in stappen, zodat belanghebbenden de kans hebben het plan te bekijken en er bezwaar tegen te maken.

Stappen tot de vaststelling van een bestemmingsplan

 

Voorbereiding bestemmingsplan

In deze fase is de gemeente niet verplicht een plan ter visie te leggen. Om omwonenden te betrekken kan gekozen worden een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het participatietraject kan ook op een andere manier worden ingevuld, bijvoorbeeld door een informatieavond of klankbordbijeenkomsten. De gemeente overlegt in deze fase met het Waterschap, omliggende gemeenten, Provincie e.d.

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan is het plan dat de gemeente voor ogen heeft en helemaal is uitgewerkt. In deze fase is de gemeente verplicht het plan ter visie te leggen. Een ieder, direct belanghebbenden maar ook niet direct belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De ter visie legging duurt 6 weken. De gemeente maakt dit bekend via dag- en weekbladen maar ook via de site of een nieuwsbrief is deze informatie te verkrijgen. Dit is een belangrijke fase in het bestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan

De zienswijzen worden allemaal beantwoord en al dan niet verwerkt in het plan. De gemeente moet onderbouwen waarom een reactie al dan niet heeft geleid tot een wijziging van het plan. De gemeenteraad stelt het plan uiteindelijk vast waarna het plan weer 6 ter inzage wordt gelegd. Nu kunnen alleen nog belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

Beroepsprocedure

Niet de gemeente maar een hogere, onafhankelijke instantie, moet de zienswijzen beoordelen. De gemeente en bezwaarmakers staan tegenover elkaar.

Bestemmingsplan onherroepelijk

Pas als alle beroepszaken zijn afgerond, en er een gerechtelijke uitspraak is gedaan, is het bestemmingsplan onherroepelijk.

De procedure is vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening en Algemene wet bestuursrecht.

nieuwbouw

 

Afwijken van een bestemmingsplan

Via een speciale procedure is afwijken mogelijk, mits de gemeente hier aan mee wil werken. De rijksoverheid heeft een aantal standaard afwijkingen benoemd  Zie Bor Bijlage II art. 4. Dit is de zogenaamde Kruimellijst. Relatief kleine afwijkingen waarbij de gewone procedure voor een Omgevingsvergunning wordt gevolgd. (8 weken)