Procedure bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document dat daarom, als het goed is, met grote zorgvuldigheid wordt opgesteld en vastgesteld. De bestemmingsplan procedure duurt minimaal een half jaar, maar kan ook enkele jaren in beslag nemen. Het gebeurt dan ook niet in één keer, maar in stappen, zodat belanghebbenden de kans hebben het plan te bekijken en er bezwaar tegen te maken.

De stappen tot vaststelling bestemmingsplan:

Voorbereiding bestemmingsplan

De voorontwerp fase. De gemeente is niet verplicht een plan ter visie te leggen, maar meestal worden omwonenden wel betrokken bij de voorbereidingen. Het zogenaamde participatietraject kan ook op een andere manier worden ingevuld, bijvoorbeeld door een informatieavond of klankbordgroep bijeenkomsten. De gemeente overlegt in deze fase met het Waterschap, omliggende gemeenten, Provincie e.d.

Ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan is het uitgewerkte plan zoals de gemeente dat graag zo ziet. In deze fase is de gemeente verplicht het plan ter visie te leggen. Een ieder, direct belanghebbenden maar ook niet direct belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De ter visie legging duurt 6 weken. De gemeente maakt dit bekend via dag- en weekbladen maar ook via de site of een nieuwsbrief is deze informatie te verkrijgen. Dit is een belangrijke fase in het bestemmingsplan.

Vaststelling bestemmingsplan

De zienswijzen worden allemaal beantwoord en al dan niet verwerkt in het plan. De gemeente moet onderbouwen waarom een reactie al dan niet heeft geleid tot een wijziging van het plan. De gemeenteraad stelt het plan uiteindelijk vast waarna het plan weer 6 ter inzage wordt gelegd.

Beroepsprocedure

Tijdens de laatste ter visie legging kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

Niet de gemeente maar een hogere, onafhankelijke instantie, moet de zienswijzen beoordelen. De gemeente en bezwaarmakers staan tegenover elkaar.

Bestemmingsplan onherroepelijk

Pas als alle beroepszaken zijn afgerond, en er een gerechtelijke uitspraak is gedaan, is het bestemmingsplan onherroepelijk.

De procedure is vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening en Algemene wet bestuursrecht.

nieuwbouw

Afwijken van een bestemmingsplan

Via een speciale procedure is afwijken mogelijk, mits de gemeente hier aan mee wil werken. De rijksoverheid heeft een aantal standaard afwijkingen benoemd  Zie Bor Bijlage II art. 4. Dit is de zogenaamde Kruimellijst. Relatief kleine afwijkingen waarbij de gewone procedure voor een Omgevingsvergunning wordt gevolgd. (8 weken)