Wabo

Wabo

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. In deze wet is de Omgevingsvergunning geregeld. Een heel aantal vergunningen, waaronder de bouwvergunning, een kapvergunning en een sloopvergunning zijn nu allemaal een zogenaamde Omgevingsvergunning. U kunt in één keer vergunning aanvragen voor meerdere handelingen, zoals bouwen, bomen kappen, slopen enz. De bedoeling is dat met de Wabo vergunningaanvragen makkelijker zijn en daardoor sneller worden afgehandeld. De vergunning kan digitaal worden aangevraagd via de website van de gemeente en het omgevingsloket.

Waarvoor moet u altijd een Omgevingsvergunning aanvragen?

O.a. voor:

  • Bouwen en verbouwen (m.u.v. alle vergunningsvrije bouwwerken)
  • Slopen, wijzigen, verstoren van een monument
  • Het slopen van een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Het gebruiken van een perceel of gebouw anders dan wat in het bestemmingsplan staat
  • Zie Art. 2.1 van de Wabo

Let op: uw bouwplan moet altijd voldoen aan het bouwbesluit! 

Als de gemeente dat heeft bepaald, is ook een Omgevingsvergunning vereist voor o.a.:

  • Het aanleggen van een weg
  • Het maken van een uitweg
  • Het kappen van bomen
  • Reclame
  • Zie Art. 2.3 van de Wabo

Gemeenten hebben dan dus zelf beleid opgesteld voor bijvoorbeeld het kappen van bomen, reclamebeleid e.d. Dit soort zaken staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) en soms ook in aparte verordeningen.

Aanvragen van een omgevingsvergunning

 

 

Interessante links

 

banner_atlaslo_v2

De Atlas leefomgeving is een interactieve kaart met informatie over: Bodem, Asbest, Leefbaarheid, Geluid, Veiligheid, Gezondheid en Cultureel Erfgoed.

 

Enkele voorbeelden gemeentelijke beleid:

Bomenverordening gemeente Zeist

Reclamebeleid gemeente Groningen

Vergunning Uitweg gemeente Eindhoven