procedure omgevingsplan

Het Omgevingsplan is een juridisch bindend document dat daarom, als het goed is, met grote zorgvuldigheid wordt opgesteld en vastgesteld. Vanaf 1 januari 2024 is er per gemeente één Omgevingsplan, voorlopig het Tijdelijk Omgevingsplan (TOP). De komende jaren moet het TOP worden omgezet naar een definitief Omgevingsplan, dat overigens altijd weer kan worden aangepast. Er is voor gemeentes veel mogelijk: een Omgevingsplan kan op thema wijzigen, of per gebied. Het is nog afwachten hoe de gemeentes te werk zullen gaan.

Grotere ontwikkelingen, zoals een woongebied, zullen altijd met wijziging Omgevingsplan worden ingevoegd, inclusief alle benodige onderzoeken en afwegingen. De procedure voor de wijziging van het Omgevingsplan gaat volgens een uitgebreide procedure en duurt normaalgesproken al snel een half jaar. De procedure bestaat uit een aantal stappen, zodat belanghebbenden de kans hebben het plan te bekijken en er bezwaar tegen te maken.

De globale stappen tot vaststelling (een deel van het) Omgevingsplan:

Voorbereiding

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Omgevingswet is dat plannen samen met de bevolking gemaakt worden. Participatie, vóór het formele traject, is belangrijk. Dit kunnen gemeentes op hun eigen manier invullen. Doel is dat eventuele bezwaren aan de voorkant van het traject worden ondervangen, zodat meer mensen zich in de plannen kunnen vinden, en, wellicht de bezwaarprocedure minder lang duurt.

Ontwerp

Het ontwerp Wijziging Omgevingsplan is het uitgewerkte plan (of deelaspect) zoals de gemeente, in samenspraak met de belanghebbenden, dat graag zo ziet. In deze fase is de gemeente verplicht het plan ter visie te leggen en dit ook van te voren aan te kondigen. De gemeente dit via dag- en weekbladen maar ook via de site en eventuele andere communicatiemiddelen. De ter visie legging duurt meestal 6 weken. Een ieder kan een zienswijze indienen.

Vaststelling

De zienswijzen worden allemaal bekeken, beantwoord en al dan niet verwerkt in het plan. De gemeente moet onderbouwen waarom een reactie al dan niet heeft geleid tot een wijziging van het plan. Dit noemt men meestal een zienswijzenota. De Gemeenteraad stelt de wijziging van het Omgevingsplan uiteindelijk vast waarna het plan weer 6 ter inzage wordt gelegd.

Beroepsprocedure

Tijdens de laatste ter visie legging kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State.

Niet de gemeente maar een hogere, onafhankelijke instantie, moet de zienswijzen beoordelen. De gemeente en bezwaarmakers staan tegenover elkaar.

Wijziging Omgevingsplan onherroepelijk

Pas als alle beroepszaken zijn afgerond, en er een gerechtelijke uitspraak is gedaan, is de wijziging van het Omgevingsplan onherroepelijk.

De procedure is vastgelegd in de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht.

nieuwbouw