bijgebouw

Bijgebouw: tuinhuis, schuur, garage of buitenkeuken

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is:

 • de plek op het perceel
 • het oppervlak
 • de hoogte
 • de afstand tot het hoofdgebouw (voor een bijgebouw met kap is dit minimaal 4 meter)
 • bij beschermd dorps- en stadsgezicht en monument gelden andere regels
 • als een perceel geen hoofdgebouw heeft, zoals een weiland of bosperceel, gelden de regels voor vergunningsvrij bouwe niet.

Waar mag een bijgebouw komen?

In het achtererfgebied! Dit is in ieder geval niet vóór de woning.


Het achtererfgebied is
gebouwerf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het gebouwerf achter het hoofdgebouw te komen, waarbij als op een perceel meer gebouwen aanwezig zijn die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit op het perceel toegestane activiteiten of als het hoofdgebouw geen woning is, maar op het perceel wel een of meer op de grond staande woningen aanwezig zijn, voor het leggen van deze lijn bepalend is het hoofdgebouw, de woning of een van de andere hiervoor bedoelde gebouwen, waarvan de voorkant het dichtst is gelegen bij openbaar toegankelijk gebied’.

Het bebouwingsgebied is het gebied waarmee de berekening voor vergunningsvrij bouwen kan worden gemaakt: achtererfgebied en de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw; (zie bijlage Omgevingsplan (Bruidsschat). Gemeente kan dit in principe aanpassen!)

Het achtererfgebied is in de meeste gevallen:

 • Achtertuinen, dus het gebied achter de woning
 • Zijtuinen, vanaf 1 meter achter de voorgevel (parallel aan de weg)
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)
 • Als het achtererfgebied grenst aan openbaar toegankelijk gebied, bijvoorbeeld bij een eindwoning, staat een bijgebouw minimaal 1 meter vanaf de perceelsgrens
 • Een achterpad tussen tuinen wordt normaal gesproken niet gerekend tot het openbaar toegankelijk gebied
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied o.i.d., dat wel in eigendom is, kan niet gerekend worden tot het achtererfgebied
 • Als het perceel ingewikkeld is, overleg dan even met de gemeente, voordat u een bijgebouw neer zet, dat voorkomt gedoe achteraf!
 • Let op: een autotoegang (uitweg) is vaak niet vergunningsvrij, dus voor een garage is vaak wel een vergunning nodig voor de inrit! Dit is een Omgevingsplanactiviteit art. 5.21 Omgevingswet, in het Omgevingsplan kan bepaald zijn dat dit vergunningsplichtig is. Doe de Omgevingscheck om hier achter te komen.

Hoe groot mag een bijgebouw zijn?

Dit is vanaf 1-1-2024 geregeld via het Omgevingsplan. Vrijwel altijd zullen de oude regels (Bor Bijlage II artikel 2) nog van toepassing zijn, maar let op, de gemeente kan het Omgevingsplan aanpassen.

Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:

 • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
 • groter dan 100 m² en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m²;
 • groter dan 300 m²:  90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!

Wat is de maximale hoogte van een bijgebouw?

 • Een bijgebouw met een plat dak mag 3 meter hoog zijn
 • Een bijgebouw met een kap mag een goot op 3 meter en een nok op 5 meter hebben, afhankelijk van de afstand tot de perceelsgrens en mits minimaal 4 meter vanaf het hoofdgebouw*
 • Binnen de zone van 4 meter vanaf het hoofdgebouw is de maximale hoogte gelijk aan de begane grond laag (bovenkant verdiepingsvloer), plus 30 cm. Dit heeft uiteraard met name betrekking op aanbouwen. Zie daarvoor aanbouwen

*) het is mogelijk bijgebouwen met een kapje (hoger dan 3 meter) te bouwen. Dit geldt alleen voor bijgebouwen die op een afstand van minimaal 4 meter vanaf het hoofdgebouw (de woning) staan. De maximale hoogte wordt berekend met de volgende formule: daknokhoogte (m) = (afstand tot de perceelsgrens (m) x 0,47) + 3 meter

Let op:

 • Het gebruik van een bijgebouw op meer dan 4 meter vanaf de oorspronkelijke woning, is ondergeschikt aan de woning (bijv. een kasje, berging of garage)
 • Tenzij het een mantelzorgwoning betreft
 • Het is niet toegestaan om in de kap een verblijfsruimte te maken
 • Bijgebouwen bij woonwagen en recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
 • Bijgebouwen bij monumenten zijn niet vergunningsvrij
 • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn bijgebouwen alleen vergunningsvrij als het bestemmingsplan dit toelaat. Daarnaast geldt dat het bijgebouw alleen achter de woning mag staan, dus niet in een zijtuin
 • Op percelen zonder hoofdgebouw gelden de regels voor vergunningsvrij bouwen niet!

Overleg bij twijfel met uw gemeente of doe de vergunningcheck!

 

Infoblad aanbouwen en bijgebouwen

Bor Bijlage II

Aanbouw

Dakopbouw

Dakkapel

Verbouwen

tuinhuisje

 

Wat is een achtererfgebied: 

‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’


Bepaald de bouwruimte met Bouwruimte.nl

Aanbouw

Dakopbouw

Dakkapel

Verbouwen

Doe de vergunningcheck!