mantelzorgwoning

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Mantelzorgwoningen zijn sinds een aantal jaar vergunningsvrij. Voor ouderen is het daardoor toegestaan bij een kind te (in) wonen, maar ook kinderen kunnen als mantelzorger een zelfstandige woning creëren bij of in de woning van hun ouders. In veel gevallen is de mantelzorgwoning vergunningsvrij!

Definities Mantelzorg en huisvesting i.v.m. mantelzorg:

Huisvesting in verband met mantelzorg: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning;

Mantelzorg: Intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, de de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

Een Mantelzorgwoning is vergunningsvrij als de bovenstaande situatie van toepassing is. Voor mantelzorgwoningen gelden dezelfde voorwaarden als voor andere vergunningsvrije bouwwerken, zoals een aanbouw of een bijgebouw. Ook mag een bestaand gebouw gebruikt worden als mantelzorgwoning. In alle gevallen moet u wel voldoen aan het Bouwbesluit.

Buiten de bebouwde kom gelden minder strenge regels voor het oppervlak dan binnen de bebouwde kom, mits de woning verplaatsbaar is.

Let op: als de mantelzorg situatie is beëindigd, mag de woning niet meer als woning gebruikt worden. Hou bij het maken van uw plannen dus rekening met een mogelijk tijdelijke situatie.