aanbouw

Aanbouw

Uw woning uitbreiden en/of verbouwen? Een aanbouw, zoals een serre, woonkeuken of een extra werkplek, kan vaak vergunningsvrij gerealiseerd worden. Er komt uiteraard meer bij kijken dan bij een bijgebouw, maar na de verbouwing heeft u wel extra woon- en leefruimte! Overweeg voor uw aanbouw een architect in de arm te nemen voor het beste resultaat!

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Waar mag een aanbouw komen?

In het achtererfgebied: 

 • Achtertuinen, dus het gebied recht achter de woning
 • Een aanbouw vóór de voorgevel is dus nooit vergunningsvrij
 • Zijtuinen, vanaf 1 meter achter de voorgevel (parallel aan de weg)
 • Niet: zijtuinen die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied (bij een hoekwoning)
 • Als het achtererfgebied direct grenst aan het openbaar toegankelijk gebied, bijvoorbeeld bij een eindwoning zonder zijtuin, moet de aanbouw 1 meter terugspringen
 • Een achterpad tussen tuinen wordt over het algemeen niet gerekend tot het openbaar toegankelijk gebied
 • Een aanliggend weiland of natuurgebied o.i.d. hoort (meestal) niet bij het achtererfgebied
 • Als het perceel ingewikkeld is, overleg dan even met de gemeente, voordat u een aanbouw maakt, dit voorkomt gedoe achteraf!

De officiële omschrijving van het achtererfgebied:  ‘het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen’. 

De officiële omschrijving van het bebouwingsgebied: ‘achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw’. 

Bebouwingsgebied en achtererfgebied: De omschrijvingen van achtererfgebied en bebouwingsgebied zijn wat cryptisch, maar het komt er op neer dat een reeds gebouwde aanbouw, ten opzichte van het oorspronkelijke huis, meetelt.  Bijvoorbeeld: Als de achtertuin (achtererfgebied) 90 m² is, maar er is al een serre aangebouwd van 10 m², dan is het bebouwingsgebied 100 m². Als u gaat uitrekenen hoeveel u maximaal mag bijbouwen (in dit geval 50 %) moet rekening worden gehouden met de serre, waardoor u nog maar 40 m² bij kan bouwen. Bij de berekening van het toegestane extra bouwoppervlak telt de eerdere uitbreiding dus mee. Bijgebouwen, zoals een schuurtje of een vrijstaande garage, zijn onderdeel van het achtererfgebied en tellen ook mee in de berekening.

Hoe groot mag een aanbouw zijn?

 • Het maximale oppervlak van alle bijbehorende bouwwerken is, bij een bebouwingsgebied:
  • kleiner of gelijk aan 100 m²:  50 % van het bebouwingsgebied;
  • groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m²: 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwings-gebied dat groter is dan 100 m2;
  • groter dan 300 m² : 90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²;
 • Als er al gebouwen zijn bijgebouwd, t.o.v. het oorspronkelijke hoofdgebouw, dan telt het oppervlak daarvan al mee in de berekening!
 • Een aanbouw mag, als dit een directe uitbreiding is van de woning, in principe maximaal 4 meter diep zijn
 • Let op: meten vanaf het oorspronkelijke hoofdgebouw en gemeten haaks op de gevel
 • De maximale hoogte van een aanbouw is gelijk aan de begane grond laag, gemeten vanaf de bovenkant verdiepingsvloer, plus 30 cm (met een maximum van 5 meter)

Let op:

 • vergunningsvrij aanbouwen geldt niet voor recreatiewoningen en woonwagens
 • voor monumenten en in het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels!
 • dakterras op een aanbouw is niet toegestaan!
 • het is niet toegestaan een verdieping in de aanbouw te maken
 • een aanbouw staat op de grond
 • als het bestemmingsplan meer toelaat, zou u mogelijk meer vergunningsvrij kunnen bouwen!
 • het is verstandig uw plannen vooraf aan uw buren te tonen, zodat ze weten wat er gaat gebeuren
 • een muurdoorbraak is niet altijd vergunningsvrij, omdat de constructie moet worden aangepast!

Overleg bij twijfel met uw gemeente!

Rekenvoorbeeld:

  • achtertuin/bebouwingsgebied: 90 m²
  • al gebouwd een schuurtje: 21 m²
  • aanbouw maximaal: 45 m² (50 % van 90 m²) minus 21 m² = 24 m²

 

Infoblad aanbouwen en bijgebouwen

Bijgebouw

Dakkapel

Dakopbouw

Verbouwen

Verbouwkostentools

 


 • stap 1: bepaal het bebouwingsgebied
 • stap 2: bereken hoeveel er al is bijgebouwd
 • stap 3: bereken het maximale oppervlak
 • stap 4: bepaal de gewenste diepte (max 4 meter)
 • stap 5: bepaal de gewenste hoogte

(hoogte is maximaal 30 cm boven bovenkant 1ste verdiepingsvloer)

achtererfgebiedVrije kavels en bijzondere situaties:

In principe volgt het achtererfgebied de belijning van het openbaar gebied, vanaf 1 meter achter de voorgevel. Het achtererfgebied beslaat daarnaast in ieder geval het gebied achter de woning, in het verlengde van de zijgevel. Bij bijzondere kavels is het aan te raden het achtererfgebied in overleg met de gemeente vast te stellen.