Nederland in 2050

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een rapport uitgebracht met vier scenario’s voor de ontwikkeling van Nederland tot 2050. Dit is gedaan omdat er grote vraagstukken op ons af komen die allemaal veel ruimte vragen. Denk aan de aanpak woningtekort, verduurzaming, aanpassen aan klimaatverandering. De verschillende scenario’s maken inzichtelijk welke keuze we kunnen maken en wat dat betekent voor:  

  • Landbouw en Natuur
  • Netwerken voor Energie en circulaire economie
  • Leefbare steden en regio’s

De vier scenario’s in het kort:

  • Mondiaal Ondernemend: een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben
    • Snelle Wereld: waarin de nog verder toegenomen digitalisering afstanden doet verdwijnen
    • Groen Land: met veel ruimte voor de natuur
    • Regionaal Geworteld: waarin burgers het initiatief nemen in hun eigen leefomgeving

Alle scenario’s zijn op hun eigen manier toekomstbestendig. Er is geen scenario waarbij de gevolgen van klimaatverandering, bedreiging van de natuur of vastlopende woningmarkt worden genegeerd. Wel worden in de verschillende scenario’s andere prioriteiten gesteld.

Een voorbeeld over de woningbouw.

Bij een snelle groei wonen er in 2050 3,4 miljoen meer mensen in Nederland. In het scenario Snelle Wereld wordt uitgegaan van 2,2 miljoen extra woningen, in het scenario Groen Land van 1,5 miljoen extra woningen. Het verschil is dus dat het scenario Groen Land uit gaat van een andere manier van wonen, door het delen van woningen of meergezinswoningen. Het ruimtegebruik verschilt ook. In de Snelle Wereld is 580 km2 extra woongebied nodig, in Groen Land 280 km2. Dit verschil komt dus ook doordat het PBL in Groen Land van minder ruimte per woning en andere woningtypes uitgaat.

Een andere belangrijk onderwerp is het op orde krijgen van de netwerken die nodig zijn om de energietransitie zonder fossiele brandstoffen en de digitale netwerken. Dit heeft uiteraard grote impact op de leefomgeving en vraag ruimte. Denk aan windmolens, zendmasten en hoogspanningsnetten.

Het volledige rapport is nog niet uit, maar de samenvatting is te lezen via deze link. Het is aan de beleidsmakers van Provincies, Gemeenten en het Rijk om keuzes te maken.