schutting

Schuttingen en tuinhekken

Voor uw privacy en veiligheid en om een tuin of perceel af te bakenen. Tot 1 meter zijn hekken vergunningsvrij, van 1 tot 2 meter alleen achter de voorgevelrooilijn. Boven de 2 meter zijn hekken en schuttingen nooit vergunningsvrij. In de wet wordt gesproken van een erf- of perceelafscheiding. Als u samen met uw buren een heg of een rij coniferen wilt planten is dat vergunningsvrij.

Zie voor meer informatie over het Burenrecht, artikel 42:

Let op: 1-1-2024 gaat de Omgevingswet in. Deze site is daarom in transitie.

Regels voor erf- en perceelafscheidingen:

  • tot 1 meter zijn deze vergunningsvrij (landelijke regel, Bbl 2.29 onder j)
  • tussen de 1 en 2 meter zijn deze vergunningsvrij mits: (gemeentelijk geregeld, Bruidsschat)

    • de schutting achter de voorgevelrooilijn staat;
    • de schutting 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied staat (tenzij geen welstand ‘geldt’) vervallen per 1-1-2024;
    • het erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de schutting e.d. functioneel is verbonden.

Hoe zit het met de voorgevelrooilijn van een hoekwoning?

De voorgevelrooilijn is o.a. vastgelegd in het bestemmingsplan, en is vooral bij een hoekwoning niet altijd duidelijk. Voor de zekerheid kunt u dit navragen bij de gemeente. De regel dat daar waar de zijgevel direct grenst aan het openbaar gebied, bijvoorbeeld bij een hoekwoning van een rij woningen, de schutting op 1 meter afstand moet staan, is per 1-1-2024 komen te vervallen.

Let op: De gemeente kan in de toekomst de regels voor erfafscheidingen tussen de 1 en 2 meter hoog zelf aanpassen. Zolang de gemeente die niet doet, via het Omgevingsplan, gelden de regels zoals hierboven genoemd.

Let op: bij monumenten en beschermd dorps- en stadsgezichten gelden andere regels! Het plaatsen van een schutting of hek is dan meestal vergunningsplichtig. Zie Beschermd stads- en dorpsgezicht en Monumenten

privacy

download folder erfafscheidingen

Voor u begint: overleg met uw buren!
In het Burenrecht staat dat u hier toe verplicht bent. Dit geldt ook voor het plaatsen van een heg op de erfgrens.


Artikel 49 uit het ‘Burenrecht’
Ieder der eigenaars van aangrenzende erven in een aaneengebouwd gedeelte van een gemeente kan te allen tijde vorderen dat de andere eigenaar ertoe meewerkt, dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht, voor zover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte der afscheiding niet anders regelt. De eigenaars dragen in de kosten van de afscheiding voor gelijke delen bij.’