informatie

Wetten en regelgeving

Landelijke én gemeentelijke regels vormen samen de speelruimte voor bouw en verbouwplannen. De basis voor particulieren is het vergunningsvrij bouwen (Bor Bijlage II), de Wabo en de bestemmingsplannen. Daarnaast zijn er regels op het gebied van milieu (geluid, luchtkwaliteit, geur, gevaarlijke stoffen), monumenten, natuur en water.  Hier vindt u links naar websites en downloads met gedetailleerde informatie.  Voor de lokale regels kunt u terecht op de website van uw gemeente en natuurlijk op www.ruimtelijkeplannen.nl voor het bestemmingsplan.

regels en wetten

                   dakopbouw