omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen, dan heeft u wellicht één of meerdere vergunningen nodig, de zogenaamde Omgevingsvergunning. De Omgevingsvergunning kan betrekking hebben op: slopen, bouwen, kappen van bomen, het maken van een uitweg, het veranderen van een monument enz. De activiteiten kunt u in één keer of apart aanvragen. Soms is het handig bepaalde onderdelen eerder aan te vragen, zoals het kappen van bomen, zodat u al kunt beginnen met de voorbereidingen van de bouw. Dit kunt u ook in overleg met de gemeente doen.

De Wabo kent twee type procedures voor een Omgevingsvergunning: een reguliere en een uitgebreide procedure. De meest voorkomende aanvragen gaan via een reguliere procedure.

Reguliere procedure

De Omgevingsvergunning wordt in principe binnen 8 weken verleend. De gemeente heeft de mogelijkheid dit termijn één keer te verlengen met 6 weken. Dit geldt voor alle plannen die passen binnen het bestemmingsplan en afwijkende plannen die staan op de zgn. Kruimelgevallen lijst. Met een reguliere procedure gaan o.a.:

 

De reguliere procedure verloopt in 4 stappen:

Stap 1: Aanvraag omgevingsvergunning via het omgevingsloket

Stap 2: Gemeente bekijkt de ingediende stukken en vraagt evt. om aanvullende gegevens. (de aanvraag moet voldoen aan de standaarden, Mor 2017)

Stap 3: De gemeente beoordeelt de aanvraag (welstand, bouwbesluit, verordeningen, bestemmingsplan)

Stap 4: Binnen 8 weken*  verleent de gemeente wel of geen vergunning

*) De tijd wordt stilgezet als aanvullende gegevens gevraagd zijn. De gemeente kan één keer het beslistermijn verlengen met 6 weken.

Bezwaar en beroep op Omgevingsvergunning:

Als de gemeente heeft beslist een vergunning te verlenen, ligt de vergunning 6 weken ter inzage. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen in die periode bezwaar maken tegen de vergunning. Komen er bezwaren binnen, dan moet de gemeente deze behandelen en hierover een beslissing nemen. In de tussentijd kunt u al wel, op eigen risico, beginnen met bouwen. (als een bouwplan past binnen het bestemmingsplan is de kans groot dat de vergunning in stand blijft) Als het bijvoorbeeld gaat om het kappen van bomen, een vergunning in relatie tot een monument of sommige sloopwerkzaamheden dan móet u wachten tot het termijn voorbij is.

Als de bezwaarmaker het nog steeds niet eens is met de vergunning, kan beroep worden aangetekend bij de Rechtbank.

 

Uitgebreide procedure

Bij complexe aanvragen geldt een termijn van 26 weken. De gemeente heeft meer tijd nodig om te beslissen en er zijn meer mogelijkheden om bezwaar te maken. Bij de aanvraag wordt ook meer informatie gevraagd. Dit is o.a. het geval bij:

  • forse afwijkingen van het bestemmingsplan, zoals nieuwbouwwoningen
  • Rijksmonumenten
  • aanvragen met betrekking tot milieu
  • aanvragen voor gebouwen met brandgevoelige functies (brandveilig gebruik)

Als er meerdere aanvragen in één keer worden gedaan, waarbij een onderdeel de uitgebreide procedure moet doorlopen, volgt de gemeente voor het hele project (alle in één keer aangevraagde vergunningen) de uitgebreide procedure.

Leges

Voor een Omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. De bedragen zijn door de gemeente vastgesteld, en zijn daardoor overal (nét) verschillend. De leges bedragen een percentage van de bouwsom, met een minimum basisbedrag. De gemeente kan ook kosten in rekening brengen voor het opvragen van bouwtekeningen of mondeling advies.

Er worden ook leges berekend als u de vergunningaanvraag intrekt en als er om wat voor reden dan ook géén vergunning wordt verleend (en de vergunning wordt geweigerd).

Meer info over de Wabo

Omgevingsvergunning bouwplaats

aanvraag omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning via het omgevingsloket

Let op: In het verleden had de gemeente de verplichting alle bouwtekeningen, constructietekeningen en details uitgebreid te controleren op het gebied van sterkte, brandveiligheid, isolatie e.d. Tegenwoordig is dit niet meer zo, de aanvrager is nu vooral zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering. De gemeente kan wel achteraf optreden als blijkt dat niet volgens de regels van het Bouwbesluit is gebouwd.

Indieningsvereisten: Mor 2017

Bouwbesluit Online


Liever vergunningsvrij aan de gang?

Aanbouw

Bijgebouw

Dakkapel

Zonnepanelen